[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 71, Seria Prawnicza, Prawo 10

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, ARTYKUŁY: Grzegorz Bonusiak – Organizacja i kompetencje Samediggi – parlamentu rdzennego narodu Saamów w Finlandii, Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek – Polityczny charakter przestępstwa jako negatywna przesłanka ekstradycji, Justyna Ciechanowska – Reklama polityczna. Jej geneza, definicja i funkcje, Bronislav Fridrich, Lucia Mokra – Legislative process in the Slovak Republic and existing legal and constitutional disputes regarding to EU law, Stanisław Grobel – Niektóre aspekty winy w prawie cywilnym, Monika Klejnowska – Orzekanie w przedmiocie skargi odwoławczej kwestionującej wyłącznie uzasadnienie orzeczenia w sprawie karnej, Ewa Leniart – Podmioty przestępstw usiłowania usunięcia organów władzy państwowej i usiłowania zmiany ustroju państwa uregulowanych w art. 86 k.k.WP, Grzegorz Maroń – Sprawiedliwość naprawcza a retrybutywizm w odpowiedzialności karnej, Leszek Pawlikowicz – System nadzoru zewnętrznego nad funkcjonowaniem wywiadu zagranicznego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954–1991, Marcin Pączek, Łukasz Koba – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kilka uwag związanych z planami utworzenia Prokuratury Europejskiej, Viktoriya Serzhanova – Zmiana formy rządu w najnowszej konstytucji Finlandii, Katarzyna Szwed – Ewolucja ochrony danych osobowych na przykładzie Polski i Szwecji, Renata świrgoń-Skok – Zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe w prawie rzymskim, Władysław Piotr Wlaźlak, Agnieszka Janas – Budownictwo sakralne Kościoła częstochowskiego (1945–1989), RECENZJE: Aneta Małgorzata Arkuszewska – Herausgegeben von ADir. Walter Szöky mit Beiträgen von: ADir. Manfred Buric, ADir. Johannes Etz, ADir. Michael Lackenberger, ADir. Walter Szöky Kommentar Rechtspflegergesetz, Weka–Verlag, Wien 2007, 314 ss., Artur Łuszczyński – Recenzja książki Ladislava Holý’ego Malý český človĕk a skvĕlý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Sociologické Nakladatelstvi, Praha 2010, 233 ss., Marta Kopacz – Recenzja książki Przemysława Krzykowskiego Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, 184 ss., SPRAWOZDANIA: Michał Ura – Sprawozdanie z konferencji naukowej „Deficyt budżetowy i jego wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego” (Rzeszów, 26 październik 2010 r.), Artur Mazurkiewicz – Sprawozdanie z konferencji naukowej „Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej” (Iwonicz, 25–27 kwiecień 2010 r.). Contents: ARTICLES: Grzegorz Bonusiak – Organization and competence of the Sámediggi – the parliament of indigenous Sámi people in Finland, Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek – Political character of a crime as a negative premise of extradition, Justyna Ciechanowska – Political advertising. Origin, definition and  function, Bronislav Fridrich, Lucia Mokra – Legislative process in the Slovak Republic and existing legal and constitutional disputes regarding to EU law, Stanisław Grobel – Some aspects of guilt in the civil law, Monika Klejnowska – Adjudication in cases of appeals challenging exclusively justification of a decision in a criminal case, Ewa Leniart –  Objects of a crime of an attempt to remove an authority of state power and an attempt to change a political system of a state under art. 86 k.k.WP, Grzegorz Maroń – Restorative justice versus retributivism in criminal responsibility, Leszek Pawlikowicz – System of external oversight over the functioning of foreign intelligence of the State Security Committee (attached to the Council of Ministers) of the USSR in the years from 1954 to 1991, Marcin Pączek, Łukasz Koba – Protection of the financial interests of the European Union – Some remarks  concerning the idea of establishing a European Public Prosecutor’s Office, Viktoriya Serzhanova – The change of the form of government in the newest constitution of Finland, Katarzyna Szwed – The evolution of personal data protection based on the example of  Poland and Sweden, Renata świrgoń-Skok – The principles of liability for inherited debts in the Roman law, Władysław Piotr Wlaźlak, Agnieszka Janas – Sacral construction of the Częstochowa Church (1945–1989), REVIEWS: Aneta Małgorzata Arkuszewska – Herausgegeben von ADir. Walter Szöky mit Beiträgen von: ADir. Manfred Buric, ADir. Johannes Etz, ADir. Michael Lackenberger, ADir. Walter Szöky Kommentar Rechtspflegergesetz, Weka–Verlag, Wien 2007, 314 ss., Artur Łuszczyński – Review of the book by Ladislav Holý Malý český človĕk a skvĕlý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Sociologické Nakladatelstvi, Praha 2010, 233 ss., Marta Kopacz – Review of the book by Przemysław Krzykowski Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, 184 ss., REPORTS: Michał Ura – Report from the Scientific Conference „Deficyt budżetowy i jego wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego” (Rzeszów, 26 październik 2010 r.), Artur Mazurkiewicz – Report from the Scientific Conference „Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej” (Iwonicz, 25–27 kwiecień 2010 r.).

Skip to content