[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 77, Seria Prawnicza, Prawo 12

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Contents
ARTYKUŁY
Maria Bosak
Status prawny dzieci wykonujących pracę
Justyna Ciechanowska Etyczne granice reklamy politycznej
Agata Ludera-Ruszel Wpływ niewłaściwej reprezentacji pracodawcy na skuteczność czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
Jakub M. Łukasiewicz Kilka słów o stosunkach rodzinno-prawnych podstawowych, zależnych i oderwanych
Anna Łukaszuk Prawne uwarunkowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Grzegorz Maroń Nurty feministycznej jurysprudencji
Marcin Niemczyk Analiza opinii studentów o dydaktyce przedmiotu jako przykład wykorzystania metody statystycznej w metodologii historii doktryn polityczno-prawnych
Agnieszka Orzechowska Służebność przesyłu – wybrane zagadnienia
Katarzyna Szwed Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej
Renata świrgoń-Skok Kategorie wieku w prawie rzymskim
Ryszard Tomczyk Pragmatyka służbowa ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa płacowo-emerytalnego w monarchii konstytucyjnej w Austrii, przed  dużą nowelizacją w 1914 roku
SPRAWOZDANIA
Agata Barczewska-Dziobek Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja naukowa, Ka­towice 8–9 marca 2012 roku
Łukasz Mroczyński-Szmaj Sprawozdanie z wyjazdu do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Łukasz Mroczyński-Szmaj Nielegalny pobór energii – sądowe dochodzenie roszczeń. Konferencja naukowa, Tarnowskie Góry 14 grudnia 2011 roku
Łukasz Mroczyński-Szmaj, Magdalena Łęcka Arbitraż sportowy 2012. Konferencja naukowa, Warszawa 8 lutego 2012 roku

Contents:
ARTICLES
Maria Bosak The legal status of children who work
Justyna Ciechanowska The issue of ethics in political advertising
Agata Ludera-Ruszel The influence of improper representation of employer on the effectiveness of actions in labor law
Jakub M. Łukasiewicz Several words on family and legal relationships – basic, dependant and unconnected
Anna Łukaszuk Legal regulations of the management control in local government units
Grzegorz Maroń Strands of feminist jurisprudence
Marcin Niemczyk The analysis of students’ opinion on subject education as an example of the use of a statistical method in methodology of history of political-legal doctrines
Agnieszka Orzechowska Transmission servitude – chosen problems
Katarzyna Szwed Nordic autonomies in relation to European integration
Renata świrgoń–Skok Categories of ages in Roman law
Ryszard Tomczyk Official pragmatics with regard to payroll – pension laws in force in the constitutional monarchy in Austria before big amendment  in 1914
REPORTS
Agata Barczewska-Dziobek Forms of cooperation of local government units – Scientific Conference, Katowice 8–9 march, 2012
Łukasz Mroczyński-Szmaj Report after students trip from University of Rzeszów Faculty of Law and Administration to The Polish National School of Judiciary and Public Prosecution
Łukasz Mroczyński-Szmaj Scientific Conference: Illegal consumption energy – court assertion claims
Łukasz Mroczyński-Szmaj, Magdalena Łęcka Scientific Conference: Arbitration in Sport

Skip to content