[wcas-search-form]

17.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY ALINA DANILEWICZ – Konstytucyjność przepisów regulujących kompetencje do prowadzenia kontroli operacyjnej MAŁGORZATA GRZESIK-KULESZA – Akty prawne z mocą ustawy w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1921–1947 REGINA HUČKOVÁ, DIANA TREČÁKOVÁ – Liability for debtor’s delay – de lege lata and de lege ferenda considerations   EWA KUBAS – System kontroli administracji publicznej w Polsce   PAWEŁ ŁABUZ, MARIUSZ MICHALSKI – System ochrony prawnej funkcjonariuszy policji w świetle wykonywanych czynności służbowych ANNA MARCINKOWSKA – Stosowanie zasady nemo se ipsum accusare tenetur i obowiązku informowania uczestnika postępowania o obowiązkach i uprawnieniach a prawnokarne skutki pouczenia świadka o prawie do odmowy składania zeznań w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego GRZEGORZ MAROŃ – Instytucja Marszałka Seniora Senatu w polskim porządku prawnym AGNIESZKA ORZECHOWSKA – Pojęcie własności w debacie przed uchwaleniem Konstytucji z 17 marca 1921 r. GRZEGORZ PASTUSZKO – Ustrojowy model odpowiedzialności politycznej rządu w III Republice Francuskiej (regulacja prawna i praktyka ustrojowa) KARIN PRIEVOZNÍKOVÁ, KAROLÍNA ČERVENÁ, ANNA ROMÁNOVÁ – Wybrane aspekty harmonizacji podatku od wartości dodanej w ramach UE   MAGDALENA TELESZEWSKA – Pojęcia przestępstwa stalkingu (uporczywego nękania)   PAULINA URA – Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego   GLOSA ANNA KOśCIÓŁEK – Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty a wdanie się w spór. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2013 r.  RECENZJE RENATA śWIRGOŃ-SKOK Beata Sagan, Ustawa o timeshare. Komentarz, Warszawa 2014, ss. 150 Afiliacje

Skip to content