[wcas-search-form]

22.68 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 97, Seria Prawnicza, Prawo 21

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents ARTYKUŁY LIDIA BRODOWSKI, DAGMARA KUŹNIAR-KWIATEK Ekstradycyjny charakter przestępstwa TOMASZ CHŁOPECKI Kształtowanie się notariatu na ziemiach polskich od X do XVIII wieku. Zarys problematyki historycznej i prawnej ANETA KOWALCZYK Bezrobocie a niepełnosprawność. Rehabilitacja zawodowa jako przejaw aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia ANNA MARCINKOWSKA Uwagi co do zgody pacjenta na zabieg medyczny jako formy ochrony autonomii jednostki oraz warunków legalności zabiegu leczniczego w rozumieniu art. 192 k.k. przy zastosowaniu telemedycyny ANNA OPAR Recydywa w ujęciu polskiego prawa karnego – ewolucja regulacji w polskich kodeksach karnych z 1932, 1969 i 1997 roku PETER POLÁK, ONDREJ KUBÍK Psychological aspects of the interrogation tactics of an accused (Psychologiczne aspekty taktyki przesłuchań oskarżonego) PETER POLÁK Opportunities regarding the utilisation of anonymous witness testimony as evidence according to Strasbourg Court case law (Możliwości wykorzystania anonimowych zeznań świadków jako dowodów zgodnie z orzecznictwem Trybunału w Strasburgu) MAGDALENA PRZˇDKA-LESZCZYŃSKA Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych – problem relacji pomiędzy organami regulacyjnymi   MILAN SUDZINA Rozhodujúce právo podµa prepracovaného znenia nariadenia o insolvenčnom konaní (Prawo właściwe w ramach rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego) MILAN SUDZINA Vklad do katastra nehnuteµností Slovenskej republiky (historické aspekty a právne účinky) (Wpisanie prawa do katastru nieruchomości Republiki Słowackiej (aspekty historyczne i skutki prawne) SŁAWOMIR ZWOLAK Używanie i ochrona symboli jednostek samorządu terytorialnego GLOSY ANNA GOLONKA Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 2016 roku (II AKa 493/15) GRZEGORZ MAROŃ Glosa do wyroku federalnego Sądu Apelacyjnego dla 4. Okręgu z 25 maja 2017 roku w sprawie International Refugee Assistance Project v. Trump, 857 F. 3D 554 (4th CIR. 2017) SPRAWOZDANIA MAGDALENA KOMAR-ZABŁOCKA Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji „Rzymskie korzenie procesu karnego” Rzeszów 19–20 października 2017 roku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski KAROL PIĘKOś System ochrony praw człowieka w Europie oraz Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne z okazji 60. rocznicy Trak-tatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka, Warszawa, 24–25 kwietnia 2017 roku. Afiliacje

Skip to content