[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 17.

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Zagadnienia metodyczne

1. Problem badawczy – cele pracy i hipotezy
2. Zakres pracy, materiał empiryczny i metody badań
Rozdział II. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich na tle wybranych teorii ekonomii
1. Wielofunkcyjność rolnictwa i gospodarstw rolnych oraz ich znaczenie dla obszarów wiejskich
2. Wybrane teorie ekonomii oraz ich związek z problematyką wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich
Rozdział III. Klasyfikacja i cechy obszarów wiejskich w kontekście ich wielofunkcyjnego rozwoju
1. Typy obszarów wiejskich i kryteria ich wyodrębniania
2. Podział obszarów wiejskich objętych badaniami
3. Wybrane cechy charakteryzujące wydzielone typy obszarów wiejskich objętych badaniami
4. Zróżnicowanie funkcjonalne wydzielonych typów obszarów wiejskich objętych badaniami
Rozdział IV. Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników jako forma wielofunkcyjności gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich
1. Przesłanki i uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
2. Charakterystyka indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z pozarolniczą działalnością gospodarczą w Polsce i w badanym regionie
3. Pozarolnicza działalność gospodarcza w badanych gospodarstwach rolnych
Rozdział V. Relacje między pozarolniczą działalnością gospodarczą rolników a rolnictwem i obszarami wiejskimi
1. Pozarolnicza działalność gospodarcza a rolnictwo i obszary wiejskie
2. Wykorzystanie składników majątku trwałego z gospodarstwa rolnego do działalności pozarolniczej i zatrudnianie pracowników
3. Dofinansowanie gospodarstwa rolnego z dochodów uzyskiwanych przez rolników z działalności pozarolniczej
4. Korzyści (efekty) uzyskiwane przez rolników z pozarolniczej działalności gospodarczej
Rozdział VI. Relacje między działalnością rolniczą i pozarolniczą rolników a innymi formami wielofunkcyjnego rolnictwa
1. Wielofunkcyjność badanych gospodarstw rolnych i jej uwarunkowania
2. Korzyści z prowadzenia przez rolników dodatkowych form działalności wielofunkcyjnej
Rozdział VII. Uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarstw rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą w kontekście wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich
1. Czynniki sprzyjające i bariery funkcjonowania oraz dalszego rozwoju gospodarstw rolnych i pozarolniczej działalności gospodarczej rolników
2. Kierunki restrukturyzacji badanych gospodarstw rolnych
3. Kierunki zmian w pozarolniczej działalności gospodarczej rolników Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Wykaz tabel, rysunków i wykresów
Summary

 

Skip to content