[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

W publikacji Autorki podjęły problematykę dotyczącą zrównoważo­nego rozwoju, co wydaje się aktualną i potrzebną inicjatywą badawczą. Jest to zagadnienie, które od wielu lat funkcjonuje w świadomości badaczy jako kierunek myślenia i postępowania zapewniający realiza­cję potrzeb ludzkości przy jednoczesnym zachowaniu potencjału dla przyszłych pokoleń. Dążenie do równowagi przy zachowaniu trwałego rozwoju nie jest zadaniem prostym. Idea sama w sobie wydaje się nad­zwyczaj interesująca i świadczy o rosnącej świadomości człowieka, nie daje jednak odpowiedzi, które działania najlepiej służą jej realizacji. W Polsce koncepcja ta jest szczególnie aktualna i ważna ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej, która w swojej polityce podkreśla istotę rozwoju poprzez wyrównywanie dysproporcji gospodarczych przy założeniu równowagi w wymiarze społecznym i ekologicznym. Unijne założenia rozwoju zrównoważonego i ich realizacja za pomo­cą instrumentów polityki regionalnej i rolnej wymagają zatem oceny i weryfikacji.      Opracowanie jest interesujące, wartościowe i będzie stanowiło cen­ne źródło wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Książka może służyć jako pomoc dla badaczy, wskazując pewne schematy i potrzebę podobnych analiz w innych regionach kraju.   Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego

Spis treści, Wstęp   1. Metodyka pracy 1.1. Cele, hipotezy i metody badawcze 1.2. Materiał źródłowy i organizacja badań   2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.1. Koncepcja rozwoju zrównoważonego w teorii ekonomii 2.2. środowisko naturalne elementem rozwoju społeczno-gospodarczego 2.3. Narzędzia realizacji polityki zrównoważonego rozwoju   3. Ekonomiczne instrumenty UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 3.1. Obszary wiejskie – znaczenie oraz funkcje wsi i rolnictwa 3.2. Rolnictwo elementem realizacji zrównoważonego rozwoju 3.3. Znaczenie i ewolucja wsparcia UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich 3.4. Polityka rozwoju wobec obszarów ONW   4. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich Podkarpacia 4.1. Zagospodarowanie powierzchni obszarów wiejskich 4.2. Sytuacja demograficzna 4.3. Przedsiębiorczość na obszarach ONW 4.4. Sytuacja rolnictwa obszarów ONW na tle województwa 4.5. Infrastruktura techniczna elementem rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia 4.6. Syntetyczna ocena rozwoju podkarpackich obszarów ONW   5. Działalność pozarolnicza na obszarach ONW Podkarpacia – szanse i ograniczenia rozwoju 5.1. Przedsiębiorca oraz motywy podejmowania działalności pozarolniczej 5.2. Sytuacja dochodowa i utrudnienia w bieżącej działalności przedsiębiorstw 5.3. Aktywność przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków UE   6. Miejsce rolnictwa w zrównoważonym rozwoju Podkarpacia 6.1. Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna badanych gospodarstw 6.2. Aktywność gospodarstw w zakresie pozyskiwania środków UE 6.3. Perspektywy rozwoju rolnictwa podkarpackich obszarów ONW   7. Ocena podejmowanych działań w zakresie realizacji zrównoważonego rozwoju obszarów problemowych 7.1. Ocena warunków życia w badanych gminach 7.2. Aktywność samorządów w absorpcji środków UE 7.3. Działania samorządów na rzecz zrównoważonego rozwoju 7.4. Możliwości i potrzeby wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju   Zakończenie   Aneks   Literatura  Summary

Skip to content