[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
WPROWADZENIE
Rozdział I PROBLEM ZRÓŻNICOWANIA PROCEDUR  ZMIANY KONSTYTUCJI
1. Tryb zmiany a ustrojowe znaczenie konstytucji
2. Pochodzenie i założenia podziału konstytucji na elastyczne i sztywne
3. Klasyfikacja konstytucji w nauce prawa konstytucyjnego
3.1. Poglądy przedstawicieli doktryny obcej
3.2. Poglądy przedstawicieli doktryny polskiej
4. Podział konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany
4.1. Konstytucje zmieniane w trybie ustawodawczym
4.2. Konstytucje zmieniane w odrębnym trybie
4.3. Konstytucje zmieniane w zmodyfikowanym trybie ustawodawczym
5. Determinanty sztywności konstytucji
5.1. Instrumenty dodatkowe
5.2. Różnorodność instrumentów dodatkowych
5.3. Odstępstwo od konstytucji
6. Wnioski
Rozdział II REGLAMENTACJA PRAWA INICJATYWY W SPRAWIE ZMIANY KON­STYTUCJI
1. Udział legislatywy w inicjowaniu nowelizacji konstytucji
1.1. Inicjatywa grupy parlamentarzystów
1.2. Inicjatywa pojedynczego parlamentarzysty
1.3. Inicjatywa izby parlamentu
1.4. Inicjatywa innych podmiotów parlamentarnych
2. Udział egzekutywy w inicjowaniu zmiany konstytucji
2.1. Inicjatywa rządu
2.2. Inicjatywa prezydenta
2.3. Inicjatywa monarchy
3. Udział innych podmiotów w inicjowaniu zmiany konstytucji
3.1. Inicjowanie zmiany konstytucji przez obywateli
3.2. Inicjatywa podmiotu federacji, bądź organu regionalnego lub samo­rzą­do­wego
4. Wymogi formalne towarzyszące inicjatywie w sprawie zmiany konstytucji
5. Wnioski  
Rozdział III OGRANICZENIA TOWARZYSZĄCE PRZYGOTOWANIU ZMIANY KON­STYTUCJI
1. Organ rozpatrujący projekt zmiany konstytucji
1.1. Projekt zmiany konstytucji rozpatrywany przez parlament
1.2. Projekt zmiany konstytucji rozpatrywany przez inny organ
2. Czasowe granice zmiany konstytucji
2.1. Okoliczności wyłączające zmianę konstytucji
2.2. Ograniczenia czasowe towarzyszące rozpatrzeniu projektu zmiany konstytucji
3. Udział narodu w rozpatrzeniu projektu zmiany konstytucji
3.1. Referendum a priori w sprawie projektu zmiany konstytucji
3.2. Wybory do parlamentu towarzyszące rozpatrzeniu projektu zmiany konstytucji
4. Materialne granice zmiany konstytucji
4.1. Postanowienia relatywnie niezmienialne
4.2. Sądowa kontrola projektu zmiany konstytucji
5. Ograniczenia towarzyszące przygotowaniu tekstu uchwały o zmianie konstytucji w parlamencie dwuizbowym
5.1. Wyłączenie jednej z izb parlamentu z procedury zmiany konstytucji
5.2. Konfrontacja izb podczas procesu zmiany konstytucji
5.3. Stosowanie navette w procedurze zmiany konstytucji
5.4. Organ mediacyjny w procedurze zmiany konstytucji
5.5. Wypracowanie wspólnego stanowiska izb w procedurze mieszanej
6. Wnioski
Rozdział IV WARUNKI UCHWALENIA ZMIANY KONSTYTUCJI
1. Tryb uchwalenia zmiany konstytucji
1.1. Tryb zmiany wybranych norm konstytucji
1.2. Tryb specjalny zmiany konstytucji
1.3. Tryby alternatywne zmiany konstytucji
2. Uchwalanie zmiany konstytucji przez parlament
2.1. Uchwalenie zmiany konstytucji w parlamencie jednoizbowym
2.2. Ponowne uchwalenie zmiany konstytucji w parlamencie jednoizbowym
2.3. Uchwalenie zmiany konstytucji w parlamencie dwuizbowym
3. Uchwalenie zmiany konstytucji przez specjalny parlament
3.1. Uchwalenie zmiany konstytucji przez konstytuantę
3.2. Uchwalenie zmiany konstytucji przez parlament dwu kolejnych kadencji
3.3. Uchwalenie zmiany konstytucji przy ograniczonym udziale parlamentu
4. Wymogi ilościowe towarzyszące uchwaleniu zmiany konstytucji
4.1. Kworum
4.2. Większość zwykła lub bezwzględna
4.3. Kwalifikowana większość 3/5
4.4. Kwalifikowana większość 2/3
4.5. Kwalifikowana większość 3/4
4.6. Szczególne wymogi ilościowe
5. Postępowanie w przypadku weta w sprawie ustawy zmieniającej konstytucję
6. Wnioski
Rozdział V UPRAWNIENIA PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W KOŃCOWEJ FA­ZIE PROCESU ZMIANY KONSTYTUCJI
1. Zatwierdzanie zmiany konstytucji w szczególnym trybie
1.1. Referendum obligatoryjne
1.2. Referendum fakultatywne
1.3. Zatwierdzanie przez inne podmioty
2. Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustawy zmieniającej konstytucję reali­zo­wa­na przez sąd konstytucyjny
2.1. Rodzaje kontroli
2.2. Wymuszona kontrola konstytucyjności zmiany konstytucji
2.3. Dopuszczalna kontrola konstytucyjności zmiany konstytucji
3. Ogłaszanie zmiany konstytucji 3.1. Ogłaszanie zmiany konstytucji przez prezydenta
3.2. Ogłaszanie zmiany konstytucji przez parlament lub jego organy
3.3. Ogłaszanie zmiany konstytucji przez monarchę
3.4. Ogłaszanie zmiany konstytucji przez inny organ
4. Wnioski
PODSUMOWANIE
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
WYKAZ LITERATURY
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Skip to content