[wcas-search-form]

46.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Polonistyczna nr 8(17)2022

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
PAMIĘCI PROFESORA HENRYKA KURCZABA
ELŻBIETA MAZUR
„I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia”. Pamięci Profesora Henryka Kurczaba
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
In memoriam. Wokół warsztatu pracy dr. hab. Henryka Kurczaba – profesora WSP i Uniwersytetu Rzeszowskiego
DANUTA HEJDA
Profesor Henryk Kurczab (1930–2022). Wspomnienie
KAZIMIERZ OŻÓG
Wpływ chrztu Polski na język ojczysty
DANUTA KRZYŻYK, HELENA SYNOWIEC
O potrzebie nauczania interpunkcji we współczesnej szkole
JADWIGA KOWALIKOWA, MAŁGORZATA PACHOWICZ, KRYSTYNA CHOIŃSKA
Od języka do literatury i od literatury do języka. O niektórych możliwościach integrowania kształcenia literackiego z językowym w edukacji polonistycznej

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
ZBIGNIEW TRZASKOWSKI
Dichtungstheoretische Prolegomena zu einer philologischen Didaktik
ІГОР КАЗАКОВ
Сценарій змішаного навчання світової літератури у процесі вивчення теми «Творчість Aдама Mіцкевича»
BEATA STRZĘPEK-LEŚNIAK
Kto ukradł jutro, czyli dlaczego nie jest jak z obrazka? Olgi Ptak w szkolnym kanonie lektur – na podstawie opinii studentów
KINGA WISŁOWSKA
Dlaczego dzieci nazywają mnie „innym”, a nauczyciele patrzą na mnie „inaczej”? – temat niepełnosprawności w szkole XXI wieku
KATARZYNA WĘGOROWSKA
Kilka lingwokulturologicznych uwag o walorach wybranych lubuskich zagród edukacyjnych
MARTA BOLIŃSKA
MOOC dla wszystkich. Platforma „Navoica” formą edukacji bez ograniczeń (na tle historii nauczania na odległość)
ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ, ANNA HANUS
Simpel oder anspruchsvoll? Konkrete Poesie und Elfchen im DaF-Unterricht
НАТАЛЯ МАТОРІНА
Урізноманітнення лекцій з історії зарубіжної літератури у закладах вищої освіти педагогічного спрямування (на матеріалі творчості Бруно Шульца)
MAŁGORZATA KUCZERA
Uprawnienia doktorantek i doktorantów z niepełnosprawnościami – analiza regulaminów szkół doktorskich
MONIKA KRUPA-POTOCZNY
Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością na przykładzie działalności Fundacji Handicup Zakopane

ANALIZY I INTERPRETACJE
RYSZARD STRZELECKI
Humanistyczne „zwroty” w perspektywie metodologicznej
EDYTA OLSZAŃSKA-SMOLAREK
Kluczem do baśni może być wytrych – debiutancki arkusz poetycki Andrzeja Piskulaka
EWELINA MARIA POPIELARZ-ZAJDEL
Wędrowanie wśród wierszy – o poezji michalitki s. Dawidy Ryll
ROMAN MAGRYŚ
Jan Marx i Tadeusz Różewicz. Dwaj bohaterowie książki Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej. O poezji Tadeusza Różewicza
MAGDALENA WASIELEWSKA
Od cierpienia do nadziei – paradoksy w poezji księdza Janusza Pasierba
AGNIESZKA MATWIEJCZUK, PATRYCJUSZ MATWIEJCZUK
Literatura polska i psychoanaliza wobec problematyki tożsamości po 1989 roku
JOANNA KOGUT
Słowo Boże w słowie ludzkim w kontekście nowego feminizmu
MAGDALENA AMBRA WÓJCIK
Українсько-білоруське пограниччя: Білоруські впливи на говірки Українського Полісся

RECENZJE I OMÓWIENIA
EWA OGŁOZA
Sowa bohaterką albumu Kuba Lecha Wilczka

CONTENS
Contens
IN MEMORY OF PROFESSOR HENRYK KURCZAB
ELŻBIETA MAZUR
“And one thing we know only. And nothing changes”. In memory of Professor Henryk Kurczab
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
Around the workshop of dr. hab. Henryk Kurczab – professor WSP and the University of Rzeszow
DANUTA HEJDA
A Memorial Tribute to Professor Henryk Kurczab (1930–2022)
KAZIMIERZ OŻÓG
The Influence of Polish Baptism on the Native Language
DANUTA KRZYŻYK, HELENA SYNOWIEC
On the need to teaching punctuation in a modern school
JADWIGA KOWALIKOWA, MAŁGORZATA PACHOWICZ, KRYSTYNA CHOIŃSKA
From Language to Literature and from Literature to Language. On Selected Strategies of Integrating Literary Education with Language Education

LITERARY AND LANGUAGE EDUCATION
ZBIGNIEW TRZASKOWSKI
Prolegomena of poetic art in philological didactics
ІГОР КАЗАКОВ
Scenario of blended learning of world literature in the process of studying the topic “Creativity of Adam Mickiewicz”
BEATA STRZĘPEK-LEŚNIAK
Who stole tomorrow, or why is it not like in the picture? Olga Ptak in the school canon of reading – based on the opinions of students
KINGA WISŁOWSKA
Why do children call me “different”, and why do teachers see me “different”? – the topic of disability in the 21st century school
KATARZYNA WĘGOROWSKA
Some linguistic remarks on the values of selected Lubuskie educational homesteads
MARTA BOLIŃSKA
MOOC for everyone. Navoica platform as an unlimited form of education (against the background of the distance learning history)
ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ, ANNA HANUS
Simple or Challenging? Konkrete Poesie and Elfchen in Teaching German as a Foreign Language
НАТАЛЯ МАТОРІНА
Diversification of Lectures on History of Foreign Literature in Pedagogical Institutions of Higher Education of Pedagogical (Based on the Creative Work of Bruno Schulz)
MAŁGORZATA KUCZERA
Rights of PhD students with disabilities – analysis of the regulations of doctoral schools
MONIKA KRUPA-POTOCZNY
Social inclusion of people with disabilities on the example of the activities of the zakopane handicup foundation

ANALYSES AND INTERPRETATIONS
RYSZARD STRZELECKI
Title: Humanistic ”turns” in the methodological perspective
EDYTA OLSZAŃSKA-SMOLAREK
A lockpick can be a key to a fairy tale – a debut poetry sheet of Andrzej Piskulak
EWELINA MARIA POPIELARZ-ZAJDEL
Wandering among poems – about the poetry of michalitka, nun Dawida Ryll
ROMAN MAGRYŚ
Jan Marx and Tadeusz Różewicz. Two heroes of the book „Between the Tower of Babel and the Tower of Ivory. On the poetry of Tadeusz Różewicz”
MAGDALENA WASIELEWSKA
From suffering to hope – paradoxes in the poetry of Janusz Pasierb
AGNIESZKA MATWIEJCZUK, PATRYCJUSZ MATWIEJCZUK
Polish literature and psychoanalysis in the face of identity issues after 1989
JOANNA KOGUT
The Word of God in the human word in the context of ”New Feminism”
MAGDALENA AMBRA WÓJCIK
Ukrainian-Belarusian borderland: Belarusian influence on the subdialects of Ukrainian Polesie

REVIEWS AND DISCUSSIONS
EWA OGŁOZA
Owl the heroine of the album “Cuba” by Lech Wilczek

Skip to content