[wcas-search-form]

30.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Contents
Wstęp

Część I. HISTORYCZNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ
Tadeusz Aleksander, Problemy globalnej edukacji dorosłych XXI wieku
Jan Szmyd, Regresja antropologiczna w świecie „ponowoczesnym” i kryzys edukacyjny
Mária Podhájecká, Vladimír Gerka, Historický kontext predąkolského veku v dielach Komenského a Osvalda ako odkaz pre súčasnos»

Część II. AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA
Kazimierz Szmyd, Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe
Krystyna Barłóg, Cierpienie jako wartość i sens ludzkiej egzystencji
Barbara Baraniak, Praca podstawową kategorią pedagogiki pracy i jej aksjologizm
Hanna Sommer, Hubert Sommer, Wpływ globalizacji na proces wychowania (kilka uwag o zjawisku)

Część III. DIALOG I WSPÓŁISTNIENIE KULTUR WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI
Igor Kominarec, Edita Kominarecová, Faktory ovplyvňujúce komunikáciu v multikultúrnom edukačnom prostredí
Igor Kominarec, Spoločenské zmeny v súčasnej multikultúrnej spoločnosti
Valentína Šutáková, Janka Ferencová, Multikultúrna výchova ako súčas» výchovy k hodnotám demokratického občianstva v ąkole
Ольга Біляковська, Лідія Мацевко-Бекерська, Діалог культур у фаховій підготовці педагога
Małgorzata Świdrak, Edukacja kulturowa wobec problemów współczesnej cywilizacji

Część IV. RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
Zofia Frączek, Znaczenie rodziny w pomnażaniu kapitału ludzkiego
Barbara Lulek, Rodzina pomiędzy przedsiębiorczością a samotnością – ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna
Magda Urbańska, Emancypacja kobiet – nowy wzorzec wychowawczy w XIX i XX wieku
Janusz Czerny, Mariola Boratyn, Dyssypacja współczesnej rodziny na tle neokultury XXI wieku

Część V. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
Antoni Krauz, Agnieszka Krauz, Przykładowy scenariusz działania w zakresie studium indywidualnego przypadku
Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników dydaktycznych centrów językowych w uczelniach Rzeszowa
Katarzyna Sobczak, Zachowania prozdrowotne studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Eva Schnitzerová, Adolescentná mládeľ a vnímanie rovesníkov s problémom alkoholu z hµadiska rodu
Mária Zahatňanská, Moľnosti prevencie kriminality mládeľe

Część VI. UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH
Michaił Janicki, Jurii Pelekh, Andriej Seryy, Wartości i kulturowe uwarunkowania reformy szkolnictwa wyższego na obszarze postradzieckim
Monica Salassa, La qualità delle scuole Montessori in Italia: uno studio di caso multiplo
Michaela Tureckiová, Miejsce dalszego doskonalenia zawodowego w systemie uczenia się przez całe życie
Інна Осадченко, Іванівна Дидактичне значення поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у внз
Олексій Караманов Виховання, у просторі музею: сучасні підходи до організації занять у вищій школі
Notki o Autorach

Skip to content