[wcas-search-form]

60.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 12-13

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie

IN MEMORIAM
Wiesław Matyskiewicz, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. dr. hab. Andrzeja Garbarza, prof. UR

CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ
Kazimierz Fąfara, Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023)
Anna Baracz, Potrzeby i preferencje edukacyjne środowiska oświatowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie puławskim w latach 1999–2021
Barbara Lulek, Patriotism in the perspective of 20-, 40- and 60-year-olds in Podkarpacie Voivodeship

CZĘŚĆ II. RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
Ewa Markowska-Gos, Władza rodzicielska a (nie)odpowiedzialność – wybrane aspekty socjologiczno-prawne
Paweł Zieliński, Studium o aksjologii pedagogicznej Abrahama H. Maslowa
Janusz Miąso, Wychowanie do szczęścia w permanentnie aktualnej koncepcji Świętego Augustyna w perspektywie nowych wyzwań pedagogicznych
Agnieszka Długosz, Przygotowanie wychowanków do odpowiedzialności ważnym zadaniem w czasach licznych zagrożeń aksjologicznych
Bogumiła Bobik, Dlaczego ważny jest kontakt człowieka z przyrodą? O zespole deficytu natury u młodego pokolenia
Monika Zielińska-Czopek, Aktywność komunikacyjna nauczycieli i uczniów na lekcjach. Analiza wyników badań własnych
Andżelika Pawłowska, Krystian Tuczyński, Possibilities and methods of using distance learning applications in school practice
Ewelina Rzońca, Tomasz Warchoł, Od kodowania na dywanie do Scratcha – rozwijanie umiejętności używania języka wizualnego u dzieci w wieku przedszkolnym młodszym szkolnym
Paweł Łobacz, Język muzyki w komunikacji międzyosobowej
Sławomir Schultis, Carmen Doñate Banegas, Rebeca Soler Costa, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, A review of research on the teacher’s competencies in the classroom interaction discourse

CZĘŚĆ III. PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
Renata Matusiak, Agnieszka Dębicka, Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc
Dorota Pstrąg, Społeczno-pedagogiczne aspekty zachowań suicydalnych – symptomy, uwarunkowania, profilaktyka
Sławomir Cudak, Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów
Paweł Witek, Ewa Liwowska, Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań
Bogdan Więckiewicz, Problemy ucznia w szkole i alternatywne koncepcje edukacji
Monika Wojtkowiak, Mediacja i negocjacja NIE-doskonała

CZĘŚĆ IV. CZŁOWIEK WOBEC AKTUALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-KULTUROWYCH
Zofia Okraj, Jak w „Tetris” – organizacja czasu i pracy nauczycieli akademickich innowatorów: relacja z badań
Katarzyna Myśliwiec, Samoocena poziomu kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych .
Tomasz Warchoł, Marta Solecka, Rozwijanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej
Krystian Tuczyński, Klaudia Szlęk, Narzędzia i techniki edukacji zdalnej w kontekście edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Grzegorz Grzybek, Kobieta: między tradycją a współczesnością. Samowychowanie do kobiecości
Recenzenci i procedura recenzowania
Indeksacja w bazach danych

——————————————————————————————————————————–

Contents
Introduction

IN MEMORIAM
Wiesław Matyskiewicz, The life and scietntific and teaching activites of Fr. Ph.D. prof. UR Andrzej Garbarz

PART I. HISTORICAL SOURCES, CONTINUITY AND CHANGE OF EDUCATIONAL THOUGHT
Kazimierz Fąfara, Country. God. Law. A Police Chaplaincy (1919–2023)
Anna Baracz, Educational needs and preferences of the educational environment of secondary school teachers in the Puławy district in the years 1999–2021
Barbara Lulek, Patriotism in the perspective of 20-, 40- and 60-year-olds in Podkarpacie Voivodeship

PART II. FAMILY AND SCHOOL – COMMON AREAS OF EDUCATION, UPBRINGING AND CARE
Ewa Markowska-Gos, Parental authority and (ir)responsibility – selected sociological and legal aspects
Paweł Zieliński, A study on the pedagogical axiology of Abraham H. Maslow
Janusz Miąso, Education for happiness in a permanently up-to-date manner the concept of Saint Augustine in the perspective of new pedagogical challenges
Agnieszka Długosz, Preparing students for responsibility is an important task in times of numerous axiological threats
Bogumiła Bobik, Why is human contact with nature important? About the nature deficit syndrome in the young generation
Monika Zielińska-Czopek, Communication activity of teachers and students during lessons in the light of the own research results
Andżelika Pawłowska, Krystian Tuczyński, Possibilities and methods of using distance learning applications in school practice
Ewelina Rzońca, Tomasz Warchoł, From Coding on the Carpet to Scratch – Developing Visual Language Skills in Preschool and Preschool Children
Paweł Łobacz, The language of music in interpersonal communication
Sławomir Schultis, Carmen Doñate Banegas, Rebeca Soler Costa, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, A review of research on the teacher’s competencies in the classroom interaction discourse

PART III. PSYCHOLOGY IN THE FACE OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL AND UPBRINGING PROBLEMS
Renata Matusiak, Agnieszka Dębicka, Mental health crisis of children and adolescents – prevention, help
Dorota Pstrąg, Social and pedagogical aspects of suicidal behavior – symptoms, determinants, prevention
Sławomir Cudak, Violence among school youth in the opinion of the surveyed students
Paweł Witek, Ewa Liwowska, Cultural and technical aspect of sport as a form of prevention of risky behaviours of minors based on research
Bogdan Więckiewicz, Student problems in school and alternative concepts of education
Monika Wojtkowiak, Imperfect mediation and negotiation

PART IV. MAN IN THE FACE OF CURRENT SOCIO-CULTURAL CHANGES
Zofia Okraj, As in “Tetris” – organization of time and work of academic teachers innovators: research report
Katarzyna Myśliwiec, Self-assessment of the level of digital competences of future teachers in grades I–III of primary schools and kindergartens
Tomasz Warchoł, Marta Solecka, Developing computational thinking in early childhood education
Krystian Tuczyński, Klaudia Szlęk, Tools and techniques of remote education in the context of early and preschool education
Grzegorz Grzybek, Woman: between tradition and contemporary times. Self-education for femininity
Reviewers and procedure of reviewing
Indexing in data bases

Skip to content