[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 3: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents Wprowadzenie Część I AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA   Kazimierz Denek , Sens wartości w systemie edukacji narodowej Kazimierz Szmyd, Regionalizm i ponowoczesność – w stronę wychowania antropologicznego i edukacji kulturotwórczej Zofia Frączek, Pelekh Yurii, Yanitskiy Mikhail Sergeyevich, Monica Salassa, Społeczne i kulturowe uwarunkowania formowania się systemu wartości nauczycieli Hanna Sommer, Hubert Sommer, Jerzy Michno, Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty Andrzej Garbarz, Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania   Część II RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI   Czesław Banach, Priorytety polskiej edukacji wobec zadań rozwoju Polski w latach 2015–2025 Rebeca Soler Costa, Praca nad niepełnosprawnością w ujęciu holistycznym: strategie i procedury szkolne Małgorzata Marmola, Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci Ewa Markowska-Gos, Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie – wybrane aspekty (komunikat z badań) Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i w opiniach społecznych   Część III PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH   Agnieszka Franczyk, Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania Zbigniew Chodkowski, Ryzyko wypalenia zawodowego u nauczycieli chemii Elżbieta Markiewicz, Ireneusz Skawina, Kryterium jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w środowisku przedszkolnym Małgorzata Papier, Działania profilaktyczne w pracy socjalnej   Część IV UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH   Jan Szmyd, Uniwersytet w świecie ponowoczesnym – zagrożenia, nowe role i wyzwania Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska, Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych Małgorzata Stec, Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999–2013 Icíar Nadal García, Belén López Casanova, Wokalna ekspresja we wczesnych latach nauczania: dydaktyczny eksperyment z udziałem studentów Uniwersytetu w Saragossie Recenzenci i procedura recenzowania

Skip to content