[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 3: Polityczno-społeczne konteksty muzyki

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

MUZYKA, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO
Krzysztof Prętki, Działalność Departamentu Sztuki i Kultury Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej na rzecz utworzenia szkolnictwa muzycznego w Poznaniu u progu Drugiej Rzeczypospolitej
Alicja Głębocka, Współczesna rzeczywistość społeczno-polityczna w tekstach rodzimego rapu
Katarzyna Miłek, Rola muzyki w społeczeństwie, jej aspekty socjologiczne i psychologiczne
Konrad Tyszka, Michał Jagosz, Rola schematów i archetypów muzycznych w kreowaniu współczesnej reklamy telewizyjnej w świetle autorskich badań
Małgorzata M. Stańczyk, Terapeutyczna wartość muzyki
Marcel Mrozowski, Basy ludowe w Polsce – stan badań, próby rekonstrukcji, zbiory w polskich muzeach, analiza składów kapel

W KRĘGU EDUKACJI MUZYCZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
Anna Pachowicz, Z działalności Kółka Przyjaciół Muzyki (Towarzystwa Muzycznego) w Tarnowie w latach 1869–1914
Izabela Andrzejak, Rola akompaniatora w edukacji tanecznej 5
Weronika Molińska, Zuzanna Chomicz, Edukacja muzyczna – jacy są i jacy mogą być artyści

DZIEŁO MUZYCZNE, RECEPCJA I ROZWAŻANIA O MUZYCE
Iwona A. Siedlaczek, Beethoven i mit Prometeusza w dzisiejszych czasach – wybrane aspekty recepcji
Ewa Nidecka, Mazurki fortepianowe Teodora Leszetyckiego
Joanna Miklaszewska, Konteksty polityczne, społeczne i kulturowe w operach portretowych Philipa Glassa
Anna Mikolon, René de Boisdeffre – francuski kompozytor odkryty na nowo przez Wydawnictwo Acte Préalable
Jolanta Wąsacz-Krztoń, Opera europejska z I połowy XIX wieku w świetle „Dziennika z podróży” Karola Kurpińskiego


TABLE OF CONTENTS

Foreword

MUSIC, POLITICS, SOCIETY
Krzysztof Prętki, Activities of the Department of Art and Culture of the Ministry of the Former Prussian District for the Creation of a Music School in Poznań on the Threshold of the Second Polish Republic
Alicja Głębocka, Contemporary Socio-Political Reality in the Texts of Polish Rap
Katarzyna Miłek, The Role of Music in Society, its Sociological and Psychological As-pects
Konrad Tyszka, Michał Jagosz, The Role of Musical Patterns and Archetypes in Creating Contemporary TV Advertising in the Light of Original Research
Małgorzata M. Stańczyk, Therapeutic Value of Music
Marcel Mrozowski, Folk Bass in Poland – State of Research, Reconstruction Attempts, Collections in Polish Museums, Analysis of Folk Bands Staff

IN THE FIELD OF MUSIC EDUCATION AND SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES
Anna Pachowicz, From the Archives of the Friends of Music Society (the Music Society) in Tarnów in the Years 1869–1914
Izabela Andrzejak, The Role of an Accompanist in Dance Education
Weronika Molińska, Zuzanna Chomicz, Music Education – What Are Future Artists and What Can They Be Like?

MUSICAL WORK, RECEPTION AND REFLECTIONS ON MUSIC
Iwona A. Siedlaczek, Beethoven and the Myth of Prometheus in Recent Times – Chosen Aspects of Reception
Ewa Nidecka, Piano Mazurkas by Teodor Leszetycki
Joanna Miklaszewska, Political, Social and Cultural Contexts in Philip Glass’s Portrait Operas 4
Anna Mikolon, René de Boisdeffre – French Composer Rediscovered by Acté Prealable Pub-lishing House
Jolanta Wąsacz-Krztoń, The European Opera from the First Half of the 19th Century in the Light of Karol Kurpiński’s „Diary of Travel”

Skip to content