[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 8

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI CONTENTS Wprowadzenie Introduction STUDIA / STUDIES Cyprian Janusz Moryc Wątki narodowościowe i mesjanistyczne w ikonografii św. Jana z Dukli na przykładzie cyklu hagiograficznego Tadeusza Sulimy Popiela w Dukli National and messianic themes in the iconography of St John of Dukla. A case study of the hagiographic cycle by Tadeusz Sulima Popiel in Dukla   Marek Jodkowski Kościół pw. św. Brunona w Giżycku – pierwsza świątynia upamiętniająca niemieckich bohaterów wojennych w Prusach Wschodnich Saint Bruno’s Church in Giżycko – the first church commemorating German Word War I Heroes in East Prussia   Renata Rogozińska Tempus passionis według Stanisława Kulona Tempus passionis according to Stanisław Kulon     Krystyna Czerni Postać św. Franciszka w sztuce i myśli Jerzego Nowosielskiego. Wystrój kościoła ojców Franciszkanów-Reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Azorach w Krakowie (1977-1978) The figure of St Francis in the art and thought of Jerzy Nowosielski. Interior of the Reformed Franciscan Church of the Immaculate Conception of Holy Virgin Mary in the neighborhood of Azory in Cracow (1977-1978)   Tadeusz Boruta Ikonografia martyrologiczna i doświadczenie mistyczne w malarstwie krakowskim drugiej połowy XX wieku Martyrological iconography and the mystic experience: Cracow painting of the second halt of the 20th century   Leszek Makówka Wątki mesjanistyczne i martyrologiczne w Bożych Grobach kościołów poznańskich w latach 1982-1985 jako przyczynek do dyskusji na d zjawiskiem aranżacji wielkotygodniowych Messianic and martyrological themes of Christ’s Tombs in Poznań churches in the years 1982-1985: a contribution to the research on Holy Week decorations   MATERIAŁY / MATERIALS Hubert Bilewicz Malowidła ścienne Zofii Baudouin de Courtenay w kościołach Gdańska I Sopotu Murals of Zofia Baudouin de Courtenay in churches of Gdańsk and Sopot

Skip to content