[wcas-search-form]

63.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 13

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

ANTROPONIMY
Miroslav Kazík, Živé osobné mená ženatých mužov z horných myjavských kopaníc
Agnieszka Klimas, Historyczne nazwiska odimienne w antroponimii Żydów piotrkowskich
Justyna Mika, Granice inwencji imienniczej w Polsce – w diachronicznej perspektywie językoznawczej i prawnej
Anetta Bogusława Strawińska, Typy modnych imion dzieci polskich celebrytów
Łukasz Trzeciak, Słowiańskie (proto)nazwiska Ormian lwowskich z XVI–XVII wieku
Beata Ziajka, Ekspresywność ludowych przezwisk i przydomków odmiejscowych
Piotr Złotkowski, Imiennictwo mieszczanek brańskich w XVII–XVIII wieku

TOPONIMY
Zbigniew Babik, Domniemane ślady ptolemejskiego hydronimu Τουροῦντος w nowożytnej toponimii basenu średniej Dźwiny
Andrzej Chludziński, Krzysztof Kowalski, Digitalizacja pomorskiego zasobu toponimicznego Roberta Holstena z lat trzydziestych XX wieku
Halszka Górny, Wybrane imiona pochodzenia germańskiego w ojkonimii Polski (rekonesans)
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Motywacje semantyczne polskich i obcojęzycznych nazw wybranych obiektów tworzących główną grań Tatr
Danuta Lech-Kirstein, Śląskie uniwersalia onimiczne na przykładzie nazw geograficznych pochodzących od nazw ptaków
Agnieszka Myszka, Kategoria pamięci zbiorowej w urbanonimii
Robert Słabczyński, Homonimia w mikrotoponimii południowo-wschodniej części powiatu krośnieńskiego – geneza i typologia
Artur Żołądź, Analiza nazw stacji i przystanków kolejowych w południowo-wschodniej Polsce w ujęciu diachronicznym

METODOLOGIA, INNE KATEGORIE NAZW WŁASNYCH
Silvia Margherita Corino Rovano, Villelmina Amaxia Viri sui Fredelici. Identification Strategies in Middle Age Piedmontese Rolls
Renata Gliwa-Patyńska, Kategoryzacja w dyskursie zaburzonym – nazwy własne a nazwy pospolite
Violetta Jaros, Deonimy w listach emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych
Beata Kiszka-Pytel, Nazwy audycji radiowych z antroponimem odnoszącym się do prezentera
Izabela Łuc, Górnośląskie nazwy obiektów gastronomicznych motywowane nazewnictwem regionalnym – między glokalizacją a komercjalizacją
Małgorzata Magda-Czekaj, O archetypicznych nazwach ikon prawosławnych
Marta Nowak, Poznań w kryminale: przestrzeń zindywidualizowana czy anonimowa?
Pavol Odaloš, Syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie (variantná podoba)
Vladimír Patráš, Variácie podôb ženských priezvisk v onlinových médiách z pragmaštylistického hľadiska
Dagmara Świerkowska-Kobus, Skąd taka nazwa? Funkcje antroponimów w językowej przestrzeni slamów poetyckich
Piotr Tomasik, O nazwach pizzy w polskich lokalach gastronomicznych na tle kategorii glokalności
Ewelina Zając, Semantyczna płynność słowna dzieci czteroletnich – kategoria imiona
Dominika Zawadzka, Świnia niejedno ma imię – ewolucja motywacji nazewniczych w kontekście przemian kulturowych i społecznych

VARIA
Katarzyna Jachymek, Zastosowanie klucza kodowego jako narzędzia analizy etyki komunikacyjnej (na podstawie dyskusji o wyborze Naczelnika ZHP)
Wioletta Kochmańska, Przestrzeń słowem malowana w relacjach meczów siatkarskich
Anna Paluszak-Bronka, Dlaczego słowo Murzyn jest dziś obraźliwe? Rozważania historyka języka
Ewa Zajdler, W polu widzenia: morfem i grafem 見 jiàn ‘widzieć’ we współczesnym języku chińskim

RECENZJE
Anetta Bogusława Strawińska, Nazwy własne w języku i społeczeństwie, red. Mariusz Rutkowski i Agata Hącia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 270 ss.

Skip to content